Regulamin KONgresu 2024 w Gnieźnie

Organizatorami KONgresu 2024 w Gnieźnie (zwanego dalej „Kongresem”) są Związek Stowarzyszeń Fandom Polski, Stowarzyszenie Fantasmagoria oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.

Kongres odbywa się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ul. ks. prym. Macieja Łubieńskiego 11 i trwa od 10.00 w sobotę, 16 marca do 14.00 w niedzielę, 17 marca 2024.

Wstęp na Kongres jest płatny. Opłata za udział to 30 złotych. Akredytację będzie można zakupić online na stronie fantasmagoria.gniezno.pl, a także na miejscu podczas samego wydarzenia.

Opłata w wysokości 30 złotych upoważnia także do noclegu na Sali noclegowej zlokalizowanej w MOK, chęć takiego noclegu trzeba jednak zaznaczyć przy zakupie akredytacji. Na terenie Sali noclegowej znajdują się sanitariaty oraz prysznice.

Za dodatkowe 20 złotych uczestnik może zakupić Publikację KONgresową, czyli KONtakty. Publikacja dostępna będzie do odbioru na miejscu, przy odbiorze akredytacji.

Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie Kongresu alkoholu i innych środków odurzających.

Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków psychoaktywnych mogą zostać usunięte z terenu Kongresu. W przypadku, gdy uczestnik zachowuje się w sposób agresywny lub niebezpieczny, może skutkować to wezwaniem odpowiednich służb.

Zabrania się wnoszenia na teren Kongresu:

  • broni, w tym pneumatycznej (ASG, paintball itp.) wyposażonej w amunicję oraz broni białej za wyjątkiem krótkich noży oraz bezpiecznych rekwizytów,
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.

Na terenie Kongresu zabronione jest:

  • prowadzenie działalności handlowej i reklamowej bez zgody organizatorów,
  • prowadzenie agitacji politycznej,
  • propagowanie i eksponowanie treści i symboli zakazanych prawnie oraz naruszających dobre obyczaje,
  • prowadzenia zbiórek pieniężnych i materialnych bez zgody organizatora,
  • spożywania innych posiłków niż drobne przekąski w salach programowych. Ciepłe posiłki można spożywać w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

Organizatorzy nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania Kongresu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie Kongresu.

Osoby poniżej 18. roku życia mogą przebywać na terenie Kongresu tylko za pisemną zgodą rodzica / opiekuna. Wzór zgody dostępny poniżej w formie załącznika.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm BHP i PPOŻ obowiązujących w budynku MOK w Gnieźnie oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia MOK w Gnieźnie uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatorów i wolontariuszy.

W kwestiach spornych ostateczne decyzje oraz interpretacja regulaminu pozostają po stronie organizatorów.

Wszelkie naruszenia porządku, bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego regulaminu uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie zgłosić organizatorom lub wolontariuszom.

Uczestnictwo w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej oraz nagrań audio i video z Kongresu przez Stowarzyszenie Fantasmagoria, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnej i marketingowej stowarzyszenia.

Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę poprzez wysłanie pisma odwołującego taką zgodę na adres: Stowarzyszenie Fantasmagoria, ul. Konikowo 9, 62-200 Gniezno.

Kompletny tekst uchwały Stowarzyszenia Fantasmagoria związanej z Polityką Bezpieczeństwa dostępny jest pod tym linkiem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierejestrowania i/lub odmowy wstępu na teren Kongresu kolejnych uczestników, w wypadku gdyby ich liczba przekroczyła bezpieczną, przewidzianą przez organizatorów ilość 300 osób.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmieniania limitu osób, które mogą zostać wpuszczone na teren Kongresu.

Przebywanie na terenie Kongresu w czasie jego trwania jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu. Uczestnik ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie i regulaminu Sali Noclegowej (dostępnych na miejscu).

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem z terenu Kongresu.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu Fantastyki Fantasmagoria pod adresem https://fantasmagoria.gniezno.pl/kongres/regulamin/ oraz na terenie Kongresu.

Załączniki

  1. Zgoda opiekuna