Fantasmagoria 2021: Konkurs Cosplay Online
Regulamin

13 marca 2021

Informacje ogólne

Fantasmagoria 2021: Konkurs Cosplay Online, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Stowarzyszenie Fantasmagoria oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie i odbędzie się w sobotę, 13 marca 2021 roku o godzinie 16.00 na oficjalnym profilu Stowarzyszenia Fantasmagoria na FB.

Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje lub/i przebierają się w nie i wcielają w wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postacie z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, innych tekstów kultury, a także w członków zespołów muzycznych, postacie historyczne lub w oryginalne postaci.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.fantasmagoria.gniezno.pl

O przyjęciu do konkursu decyduje wstępna ocena koordynatorów konkursu.

Pod adresem mailowym cosplay@fantasmagoria.gniezno.pl można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania na temat konkursu.

Strój zgłaszany do konkursu powinien być wykonany samodzielnie przez prezentującego go uczestnika. Jeżeli strój jest kupiony, bądź uszyty przez kogoś innego niż osoba go prezentująca, może wziąć udział w dwóch z trzech głównych kategorii konkursowych (szczegóły w §12), jednak należy o tym poinformować Jury. W przeciwnym wypadku może to być uznane za próbę oszukania Jury, co może skutkować wykluczeniem z konkursu.

Do konkursu cosplay można zgłosić strój, który był prezentowany na innych konkursach lub pokazach, ale nie został nagrodzony podczas żadnej z edycji Konwentu Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 marca 2021 roku. Do 8 marca 2021 roku uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do konkursu.

Odpowiedź potwierdzająca wpłynięcie zgłoszenia zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisanie jej oraz dołączenie jej skanu lub zdjęcia do zgłoszenia (wzór na końcu regulaminu).

W Konkursie może wziąć udział każda osoba powyżej 12. roku życia (za punkt odniesienia uznaje się dzień konkursu). Osoby poniżej 18. roku życia (w dniu konkursu) muszą do formularza zgłoszeniowego dołączyć skan lub zdjęcie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego (wzór na końcu niniejszego regulaminu).

Przewiduje się nagrody w następujących kategoriach:

 • Najlepszy Cosplay (tylko stroje wykonane własnoręcznie) — puchar oraz bon o wartości 200 złotych od sklepu www.cosplaycraft.pl
 • Najlepsze Zdjęcie Cosplayowe (zgłasza autor zdjęcia) — puchar oraz nagroda rzeczowa
 • Najlepszy Filmik na TikTok — puchar oraz nagroda rzeczowa
 • Nagroda specjalna Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusza Pilaka — 500 złotych brutto
 • Nagroda specjalna Wioski Fanowskiej „Project League” — pakiet nagród rzeczowych od „Project League”

O liczbie, rodzaju nagród i ich wartości oraz formie, Jury zdecyduje po zapoznaniu się ze zgłoszeniami Uczestników oraz z ogólnym poziomem występów (filmów) Uczestników i wyłonieniu laureatów [zwycięzców] Konkursu.

Fotografowie nadsyłający zdjęcia na konkurs oświadczają, że mają zgodę osoby, której wizerunek jest na zdjęciu do rozpowszechniania jej wizerunku.

Osoby zgłaszające zdjęcie na konkurs oświadczają, że mają zgodę autora zdjęcia na wykorzystanie jego pracy w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy musi zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika
 • datę urodzenia
 • tytuł dzieła kultury, z którego pochodzi postać oraz nazwę postaci

oraz:

 1. dla kategorii Najlepszy Cosplay:

  • co najmniej 2 zdjęcia (min. 1600 pikseli dłuższej krawędzi, min. 1200 pikseli krótszej) przedstawiające w możliwie pełny sposób zgłaszającego w przygotowanym stroju, ważniejsze elementy stroju i akcesoria,
  • co najmniej 2 zdjęcia (min. 1600 pikseli dłuższej krawędzi, min. 1200 pikseli krótszej) z  pracy nad strojem (dla oceny wykonania technicznego stroju — detale kostiumu, z czego był wykonywany, użyte techniki),
  • krótkiego filmiku (do 30 sekund) prezentującego strój (tzw. catwalk). Plik nie większy niż 10 MiB,
  • grafikę referencyjną przedstawiającą wzór, na jakim bazował cosplayer tworząc kostium (oryginalną grafikę postaci).
  • Zdjęcia przedstawiające gotowy kostium mogą być edytowane jedynie w podstawowym stopniu. Zabrania się używania zdjęć z „efektami specjalnymi” (np. ogień, czary, dodane przedmioty), które zasłaniają kostium lub dodają rekwizyty stroju, których nie wykonał cosplayer.

  • Cosplayer powinien dodatkowo nadesłać w zgłoszeniu krótki opis techniczny wykonanego stroju.

  • Dopuszczone są również stroje OC (oryginalne projekty postaci). Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie pliku referencyjnego, który pokazuje wykonywany kostium. Może być nimi np. fanart, rysunek własny, opis książkowy itp.

 2. dla kategorii Najlepsze Zdjęcie Cosplayowe:

  • jedno (bez możliwości kolaży) zdjęcie (min. 1600 pikseli dłuższej krawędzi, min. 1200 pikseli krótszej) przedstawiające Cosplayera lub grupę Cosplayerów.
 3. dla kategorii Najlepszy Filmik na TikTok:

  • plik filmu (od 15 do 60 sekund, nie większy niż 20 MiB) opublikowanego na serwisie Tik Tok z hasztagiem #fantasmagoria2021 przedstawiającego Cosplayera lub Grupę Cosplayerów.

Organizator może poprosić Uczestnika o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia, z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających zmian. Poprawki muszą zostać naniesione przez Uczestnika w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wskazania przez Organizatora.

Przebieg konkursu

13 marca o godzinie 16:00 rozpocznie się audycja live na profilu Facebook, podczas której zaprezentowane zostaną wszystkie przyjęte do konkursu stroje. Zostaną one także omówione przez prowadzących i jurorów konkursu cosplay, po czym ogłoszeni zostaną zwycięzcy.

Nagrody będą przyznawane według subiektywnej oceny Jury oraz sponsorów nagród specjalnych.

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, netykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu, jeżeli nie zgłosi się odpowiednia ilość osób.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do tego, by jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego zgłoszenia, jeśli zajdzie taka konieczność.

Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż przedstawiona prezentacja oraz wykorzystywane materiały nie naruszają praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich.

Wszystkie nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy [nagrody pieniężne] albo wysłane [nagrody rzeczowe] w ciągu 14 dni roboczych od dnia przesłania przez Uczestnika [zwycięzcę] danych niezbędnych do przekazania albo wysyłki nagrody. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Jury może zdecydować o odstąpieniu od przyznania nagrody lub nagród.

W kwestiach nieobjętych regulaminem, decydują organizatorzy wydarzenia.

Załączniki

 1. Oświadczenie rodzica/opiekuna
 2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku