Fantasmagoria 2021: Ryjówka – konkurs wiedzy wszechgeekowej online

19 marca 2021, 09:05

„Ry­jów­ka — kon­kurs wie­dzy wszech­gee­ko­wej on­li­ne” roz­pocz­nie się w so­bo­tę, 10 kwiet­nia o 11.00 na plat­for­mie myquiz.org.

Kon­kurs bę­dzie do­ty­czyć pop­kul­tu­ry, a w szcze­gól­noś­ci jej fan­tas­tycz­nej od­mia­ny: od fil­mów i ser­ia­li, przez ksią­żki i ko­mik­sy, po gry i wy­da­rze­nia!

Zna­cie ich z nie­jed­ne­go kon­wen­tu! Dru­ży­na Ry­jów­ki od lat or­ga­ni­zu­je jed­ne z naj­lep­szych kon­kur­sów wie­dzy o fil­mach fan­tas­tycz­nych oraz o pop­kul­tu­rze, w ja­kich moż­na wziąć udział na Pyr­ko­nie czy Pol­co­nie. Nie po­ko­na­ła ich tak­że pan­de­mia, gdyż już trzy ra­zy zor­ga­ni­zo­wa­li świet­ny quiz on­line.

Z po­łą­cze­nia ich doś­wiad­cze­nia oraz pas­ji dzia­ła­czy Fan­tas­ma­gor­ii pow­stał więc po­mysł na wspól­ne wy­da­rze­nie, na któ­re chce­my Was dzi­siaj za­pro­sić.

Weź udział w konkursie

  1. Za­lo­guj się na stro­nie myquiz.org ko­rzys­ta­jąc z lin­ku, któ­ry po­da­my na wy­da­rze­niu na FB.

  2. Nie ma wcześ­niej­szych za­pi­sów, a licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na! Dla­te­go war­to po­ja­wić się pun­ktu­al­nie. Jeś­li w trak­cie trwa­nia qui­zu licz­ba uczes­tni­ków prze­kro­czy 25, ko­lej­ni mo­gą nie móc do­łą­czyć. Mo­że­cie jed­nak brać udział dru­ży­no­wo, przy jed­nym urzą­dze­niu.

  3. W Kon­kur­sie za­da­nych zo­sta­nie 50 py­tań zam­knię­tych. Czas na udzie­le­nie od­po­wie­dzi jest ogra­ni­czo­ny. Po zaz­na­cze­niu od­po­wie­dzi nie moż­na jej zmie­nić. Naj­szyb­sze pra­wi­dło­we od­po­wie­dzi są do­dat­ko­wo pun­kto­wa­ne.

  4. Or­ga­ni­za­to­rzy, czy­li Ry­jów­ka — Blog Wszech­kul­tu­ro­wy, Sto­wa­rzy­sze­nie Fan­tas­ma­gor­ia oraz Miej­ski Oś­ro­dek Kul­tu­ry za­pew­nia­ją nag­ro­dy rze­czo­we dla zdo­byw­ców pier­wszych pię­ciu miejsc w kon­kur­sie. Nag­ro­dy zos­ta­ną do zdo­byw­ców wys­łane pocz­tą.

    Wa­run­kiem ot­rzy­ma­nia nag­ród jest wys­ła­nie w cią­gu 24h od za­koń­cze­nia kon­kur­su na ad­res ryjowkablog@gmail.com wia­do­moś­ci z ot­rzy­ma­nym ko­dem iden­ty­fi­ku­ją­cym zwy­cię­zcę, da­ny­mi do wy­sył­ki (imię i naz­wis­ko, uli­ca, nr do­mu i miesz­ka­nia, kod pocz­to­wy, mias­to, nu­mer te­le­fo­nu) i zgo­dą na przet­wa­rza­nie da­nych oso­bo­wych przez or­ga­ni­za­to­rów kon­kur­su do ce­lów zwią­za­nych z kon­kur­sem.

Link do wy­da­rze­nia na FB:
https://www.facebook.com/events/972171916650029