Przekaż 1% dla Stowarzyszenia Fantasmagoria

15 lutego 2021, 14:34

W tym roku zbieramy 1% po­dat­ku już po raz pią­ty. Two­je wspar­cie po­ma­ga nam two­rzyć ko­lej­ne ini­cja­ty­wy, tak­że te on­li­ne: kon­kur­sy, dys­kus­je, tur­nie­je czy spot­ka­nia z cie­ka­wy­mi ludź­mi.

Ba­da­nia wska­zuj­ą, że na­dal nie­wie­lu Po­la­ków ko­rzys­ta z moż­li­woś­ci prze­ka­za­nia 1% na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Czę­sto nie wie­dzą, że ta­ka moż­li­wość ist­nie­je lub myś­lą, że nie są do te­go up­raw­nie­ni.

Po­ni­żej roz­pra­wia­my się więc z trze­ma mi­ta­mi zwią­za­ny­mi z 1% podatku.

1. To skomplikowane

Prze­ka­za­nie 1% jest bar­dzo pros­te! Nie mu­sisz ro­bić prze­le­wów, dru­ko­wać pot­wier­dzeń wpła­ty, do­łą­czać ich do zez­na­nia po­dat­ko­we­go. Wys­tar­czy, że za­lo­gu­jesz się na stro­nie www.podatki.gov.pl.

Us­ługa au­to­ma­tycz­nie wska­zu­je tę OPP, któ­ra w ubieg­łym ro­ku ot­rzyma­ła od Cie­bie 1% po­dat­ku. Wska­zu­je też cel szcze­gó­ło­wy i au­to­ma­tycz­nie zaz­na­cza zgo­dę na prze­ka­za­nie wyb­ranej OPP in­for­mac­ji o 1%, wed­ług in­for­mac­ji z ubieg­łego roku.

Je­żeli prze­ka­zu­jesz nam 1% po raz pier­wszy, to wpisz numer KRS: 0000055717, a w rub­ry­ce Cel szcze­gó­ło­wy do­pisz Fan­tas­ma­gor­ia.

2. To tylko kilka złotych, więc nie warto

Na­wet kil­ka zło­tych mo­że bar­dzo po­móc!

Wy­da­je ci się, że twój 1% to nie­wiel­ka kwo­ta, nic nie zna­czą­ca dla orga­ni­zac­ji? Po­myśl ilu jest ta­kich jak ty! 100 ra­zy 3 zło­te da­je już po­kaź­ną kwo­tę!

3. Dostaję zwrot podatku – nie mam nic do przekazania

Nie­praw­da!

Nie dos­ta­je się zwro­tu po­dat­ku, tyl­ko nad­pła­co­nej za­licz­ki na po­da­tek. 1% z po­dat­ku na­leż­ne­go mo­żesz prze­ka­zać na rzecz or­ga­ni­zac­ji po­żyt­ku pub­licz­ne­go, na­wet je­że­li dos­ta­jesz zwrot.

Dlaczego warto przekazać 1% podatku?

  • sam możesz ocenić efekty twojego wsparcia
  • wpierasz społeczeństwo obywatelskie
  • dajesz dobry przykład innym
  • sam decydujesz, co zrobisz z częścią swoich podatków
  • jest to proste i wygodne
  • nic cię to nie kosztuje
  • robisz coś dobrego dla lokalnej kultury

A więc do dzie­ła! Cze­ka­my na wa­sze wspar­cie! I do zo­ba­cze­nia na ko­lej­nych im­pre­zach!