Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja,
,
legitymujący/a się dowodem osobistym nr 
,
jako opiekun prawny
,
wyrażam zgodę na udział dziecka w 13. Konwencie Fantastyki Fantasmagoria, odbywającym się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie w terminie 14–16 lipca 2023 roku.

Zgadzam się również na udział dziecka w konwencie w godzinach nocnych (prosimy zaznaczyć odpowiednie pole):


........................................
czytelny podpis opiekuna

telefon kontaktowy do opiekuna
Drukuj