Regulamin 13. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria w Gnieźnie

Organizatorami 13. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria (zwanego dalej „konwentem”) są Stowarzyszenie Fantasmagoria, Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie.

Konwent odbywa się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Gnieźnie, ul. ks. prym. Macieja Łubieńskiego 3/5 i trwa od 17.00 w piątek, 14 lipca do 14.00 w niedzielę, 16 lipca 2023.

Wstęp na konwent jest bezpłatny.

Przebywanie na terenie konwentu w czasie jego trwania jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu. Uczestnik ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu, jak i odrębnych regulaminów szczegółowych: sali gier (games roomu), sali noclegowej (sleep roomu), konkursu cosplay, strefy wystawców i stoisk, Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie oraz regulaminu II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem z terenu konwentu.

Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie konwentu alkoholu i innych środków odurzających.

Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem innych środków psychoaktywnych mogą zostać usunięte z terenu konwentu. W przypadku, gdy uczestnik zachowuje się w sposób agresywny lub niebezpieczny, może skutkować to wezwaniem odpowiednich służb.

Zabrania się wnoszenia na teren konwentu:

  • broni, w tym pneumatycznej (ASG, paintball itp.) wyposażonej w amunicję oraz broni białej za wyjątkiem krótkich noży oraz bezpiecznych rekwizytów,
  • substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.

Na terenie konwentu zabronione jest:

  • prowadzenie działalności handlowej i reklamowej bez zgody organizatorów,
  • prowadzenie agitacji politycznej,
  • propagowanie i eksponowanie treści i symboli zakazanych prawnie oraz naruszających dobre obyczaje,
  • prowadzenia zbiórek pieniężnych i materialnych bez zgody organizatora,
  • spożywania innych posiłków niż drobne przekąski w salach programowych. Ciepłe posiłki można spożywać w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.

Organizatorzy nie utożsamiają się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prowadzących punkty programu) podczas trwania konwentu i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione na terenie konwentu.

Osoby poniżej 18. roku życia mogą przebywać na terenie konwentu tylko za pisemną zgodą rodzica / opiekuna. Wzór zgody dostępny poniżej w formie załącznika.

Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać norm BHP i PPOŻ obowiązujących w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatorów i wolontariuszy.

W kwestiach spornych ostateczne decyzje oraz interpretacja regulaminu pozostają po stronie organizatorów.

Wszelkie naruszenia porządku, bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego regulaminu uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie zgłosić organizatorom lub wolontariuszom.

Uczestnictwo w konwencie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej oraz nagrań audio i video z konwentu przez Stowarzyszenie Fantasmagoria, w tym w szczególności na potrzeby działalności promocyjnej i marketingowej stowarzyszenia.

Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę poprzez wysłanie pisma odwołującego taką zgodę na adres: Stowarzyszenie Fantasmagoria, ul. Konikowo 9, 62-200 Gniezno.

Kompletny tekst uchwały Stowarzyszenia Fantasmagoria związanej z Polityką Bezpieczeństwa dostępny jest pod tym linkiem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierejestrowania i/lub odmowy wstępu na teren konwentu kolejnych uczestników, w wypadku gdyby ich liczba przekroczyła bezpieczną, przewidzianą przez organizatorów ilość.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmieniania limitu osób, które mogą zostać wpuszczone na teren konwentu i na poszczególne wydarzenia odbywające się podczas imprezy.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Klubu Fantastyki Fantasmagoria pod adresem www.fantasmagoria.gniezno.pl oraz na terenie konwentu.

Regulaminy sali gier (games roomu), sali noclegowej (sleep roomu), strefy wystawców i stoisk oraz konkursu cosplay dostępne są do wglądu na stronie internetowej Klubu Fantastyki Fantasmagoria lub na drzwiach poszczególnych sal oraz w punkcie informacyjnym konwentu.

Kwestie szczegółowe nieujęte w niniejszym regulaminie regulują odrębne regulaminy sali gier (games roomu), sali noclegowej (sleep roomu), strefy wystawców i stoisk, konkursu cosplay, II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.