Regulamin wystawców i stoisk
12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria

Strefa stoisk podczas 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria w holach II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Łubieńskiego 3/5, będzie dostępna dla wystawców od godziny 14:00 15 lipca 2022, do godziny 15:00 17 lipca 2022 Dla uczestników konwentu strefa będzie dostępna od godziny 16:00 15 lipca 2022, do godziny 14:00 17 lipca 2022.

Wystawca zobowiązuje się do uczestnictwa i wystawiania swojego stoiska w ciągu całych trzech dni trwania konwentu (z wyjątkiem sytuacji ustalonych wcześniej z opiekunem strefy stoisk).

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru wystawców na podstawie rozeznania rynkowego i bezpośredniego kontaktu.

Opłatę za stoisko Wystawca ponosi w formie barteru, w postaci bonów o wartości 40 zł (lub wyższej w przypadku woli wystawcy) za każdy użyty na stoisku stół.

Stoły zapewnione przez Organizatora konwentu mogą różnić się rozmiarem (przeciętny stół ma wymiary 180x75cm). Liczba i położenie stołów na dane stoisko są ustalane przed rozpoczęciem konwentu i nie ma możliwości dołożenia dodatkowej ich ilości w trakcie trwania imprezy.

Wystawca jest zobowiązany do rozstawienia swojego stoiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

Bezpośrednio na stoisku nie wolno przygotowywać jedzenia i napojów (nie dotyczy stoisk świadczących usługi gastronomiczne). Na terenie konwentu została wyznaczona strefa gastronomiczna, gdzie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, można przygotowywać jedzenie i napoje.

Wystawcy zabrania się sprzedawania na stoisku: produktów alkoholowych i innych używek czy środków odurzających, przedmiotów mogących obrażać uczucia religijne, materiałów o treści seksualnej, broni i innych urządzeń (posiadających ostrza, ostre i kłujące krawędzie), materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i łatwopalnych oraz innych, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy.

Wystawca może organizować na swoim stoisku konkursy. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość miejsca w celu zorganizowania konkursu, należy uzgodnić to z opiekunem strefy stoisk przed konwentem.

Organizator konwentu zapewnia bezpłatny nocleg dla wystawców na terenie hali noclegowej.

Istnieje możliwość wysłania towaru kurierem – należy jednak o tym poinformować organizatorów minimum dwa tygodnie przed konwentem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (kradzież, zniszczenie) towaru wystawcy, ani za stoiska pozostawione przez wystawców bez nadzoru.

Za przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prowadzenia sprzedaży odpowiada Wystawca.

Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wystawca potwierdzając drogą mailową swoje uczestnictwo na konwencie jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

W sprawach nieobjętych tym regulaminem obowiązują zapisy Regulaminu Konwentu Fantastyki Fantasmagoria oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących aktualnie wytycznych sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa oraz dodatkowych wytycznych wprowadzonych przez organizatorów Konwentu, które będą podawane w specjalnych komunikatach na stronie internetowej <fantasmagoria.gniezno.pl> oraz wywieszone zostaną na terenie konwentu.

Wszelkie pytania w tej sprawie można zadawać pod adresem mailowym: stoiska@fantasmagoria.gniezno.pl