Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Cosplay 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ja, niżej podpisana/y
,
wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w formie fotografii lub materiału wideo, wykonanych podczas Konwentu Fantastyki Fantasmagoria między 15 a 17 lipca 2022 w Gnieźnie oraz na wykorzystanie tychże materiałów przez organizatorów Konwentu na potrzeby promocji tego cyklicznego wydarzenia, szeroko rozumianej fantastyki i cosplayu. Zakres wykorzystania wizerunku obejmował będzie materiały informacyjne i promocyjne, rozpowszechnianie w Internecie i mediach tradycyjnych dla powyższych celów, w formie niezarobkowej.


data
........................................
podpis
Drukuj