Załącznik nr 1
do Regulamin Konkursu Cosplay 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja,
,
legitymujący/a się dowodem osobistym nr 
,
jako opiekun prawny
,
wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie Cosplay podczas 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria, odbywającym się na Dziedzińcu Starego Ratusza przy ulicy Chrobrego 41A w Gnieźnie w terminie 16 lipca 2022 roku.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku dziecka w formie fotografii lub materiału wideo, wykonanych podczas Konwentu Fantastyki Fantasmagoria między 15 a 17 lipca 2022 w Gnieźnie oraz na wykorzystanie tychże materiałów przez organizatorów Konwentu na potrzeby promocji tego cyklicznego wydarzenia, szeroko rozumianej fantastyki i cosplayu. Zakres wykorzystania wizerunku obejmował będzie materiały informacyjne i promocyjne, rozpowszechnianie w Internecie i mediach tradycyjnych dla powyższych celów, w formie niezarobkowej.

........................................
czytelny podpis

telefon kontaktowy
Drukuj