Regulamin Konkursu Cosplay
12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria

Miejsce: Dziedziniec Starego Ratusza w Gnieźnie
16 lipca 2022 r.

Informacje ogólne

Konkurs Cosplay, zwany dalej konkursem, odbędzie się podczas 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria, w sobotę, 16 lipca 2022 r., na Dziedzińcu Starego Ratusza przy ul. Chrobrego 41A w Gnieźnie o godzinie 18.00 i potrwa w przybliżeniu do godziny 20.00.

Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postacie z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie
<https://fantasmagoria.gniezno.pl/12-fantasmagoria/cosplay/zgloszenie/>

O przyjęciu do konkursu decyduje wstępna ocena koordynatorów konkursu.

Pod adresem mailowym
<cosplay@fantasmagoria.gniezno.pl>
można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania na temat konkursu.

W konkursie może wziąć udział każda osoba powyżej 12. roku życia (za punkt odniesienia uznaje się dzień konkursu). Osoby poniżej 18. roku życia (w dniu konkursu) muszą do formularza zgłoszeniowego dołączyć skan lub zdjęcie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego (wzór na końcu niniejszego regulaminu).

Strój zgłaszany do konkursu musi zostać wykonany samodzielnie przez prezentującego go uczestnika. Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej. Uczestnik powinien sam je wystylizować i wykończyć.

Akceptowalne jest użycie przy tworzeniu technik maszynowych takich jak np. druk 3D, frezowanie, laserowe wycinanie itp. przy czym uczestnik musi być w stanie udowodnić, że większa część pracy (przygotowanie plików, obróbka, wykończenie) została wykonana przez niego samego. Części wykonane w całości przez inne osoby mogą mieć negatywny wpływ na punktację. Jednocześnie organizatorzy zachęcają do robienia zdjęć postępów prac nad kostiumem, niezależnie od wykorzystywanej techniki.

Do konkursu cosplay można zgłosić strój, który był prezentowany na innych konkursach lub pokazach, ale nie wygrał żadnej nagrody podczas poprzednich edycji konwentu Fantasmagoria.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 lipca 2022 roku. Do 10 lipca 2022 roku uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do konkursu.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia Zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisanie jej oraz dostarczenie w dniu konkursu do Punktu Informacyjnego konwentu — załącznik nr 2.

Osoba, która nie ma ukończonych 18 lat, musi na udział w konkursie uzyskać zgodę i podpis rodzica lub opiekuna prawnego — załącznik nr 1.

Grupy są zobowiązane do wyznaczenia szefa — osoby kontaktowej.

Do formularza zgłoszeniowego uczestnika należy dołączyć:

  • refkę/obraz przedstawiający postać, za którą przebiera się uczestnik;
  • dobrej jakości zdjęcia z etapów powstawania cosplayu — min. 2 zdjęcia z progresów i 2 zdjecia stroju (nie dotyczy Kategorii Debiut)
  • podkład muzyczny (plik w formacie MP3), który zostanie zaprezentowany podczas występu Uczestnika;
  • w wypadku Uczestnika niepełnoletniego podpisaną zgodę (skan lub zdjęcie) rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konwencie — Załącznik nr 1.

Przesłanie powyższych plików wraz z formularzem zgłoszeniowym jest obowiązkowe.

Przebieg konkursu

Każdy uczestnik musi stawić się na Dziedzińcu Starego Ratusza w Gnieźnie o godzinie 16:00 w dniu rozpoczęcia konkursu. Od godziny 16:15 rozpocznie się ocena stroju przez Jury oraz próby.

Limit czasowy prezentacji to:

  • występ indywidualny — 2 minuty 30 sekund,
  • grupa od 2 do 5 osób — 4 minuty.

Podczas konkursu cosplay oraz trwania całego konwentu dozwolone jest używanie tylko bezpiecznych replik broni oraz innych urządzeń, które nie są ostre, nie posiadają ostrych i kłujących krawędzi, nie potrafią strzelać lub miotać pociskami tak, by stworzyć niebezpieczeństwo dla innych uczestników konwentu. Zakazane jest używanie materiałów pirotechnicznych, toksycznych, wybuchowych i łatwopalnych, a także rozpylanie i rozlewanie na scenie jakichkolwiek cieczy i materiałów sypkich. Opuszczenie terenu konwentu z rekwizytami broni jest równoznaczne z wzięciem na siebie przez uczestnika konwentu odpowiedzialności za wynikłe z tego faktu ewentualne szkody i sytuacje niebezpieczne.

Nagrody będą przyznawane według subiektywnej oceny Jury.

Przewidywane nagrody zostaną wręczone w kategoriach:

Nagroda Główna — 200 złotych i nagrody rzeczowe
za pierwsze miejsce za całokształt
Wyróżnienie za najlepszą scenkę — 150 złotych i nagrody rzeczowe
prezentacja, bądź scenka, wykonana przez jedną osobę lub grupę
Wyróżnienie w kategorii Debiut — 150 złotych i nagrody rzeczowe
Konkurs cosplay dla początkujących, którzy wzięli do tej pory udział w maksymalnie 3 konkursach cosplay

Dodatkowo zostanie przyznana Nagroda Specjalna Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Dariusza Pilaka — 500 złotych.

Organizatorzy mają prawo do zdyskwalifikowania cosplayerów, jeśli ich pokaz będzie zawierał lub propagował zakazane w regulaminie konwentu treści.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu, jeżeli nie zgłosi się wystarczająca ilość osób.

Uczestnik konkursu zobowiązany jest, by najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej. Niezgłaszanie takich sytuacji zostanie odnotowane i przywołane w przyszłości.

Uczestnicy mają możliwość korzystania z mikrofonów, nagłośnienia oraz innych elementów (np. typu ławki, krzesła). Zapotrzebowanie na sprzęty inne niż mikrofon uczestnik musi zgłosić najpóźniej 5 dni przed pokazem.

Z uwagi na warunki miejsca nie ma możliwości wyświetlania materiałów za pomocą rzutnika multimedialnego.

Każdy cosplayer dopuszczony do konkursu otrzyma specjalny identyfikator konwentowy (do odbioru w punkcie informacyjnym).

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zwiększonej ostrożności podczas używania rekwizytów zarówno podczas trwania pokazu, jak i całego konwentu.

Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż przedstawiona prezentacja oraz wykorzystywane materiały nie naruszają praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich.

Osoba uczestnicząca w Konkursie Cosplay zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących aktualnie wytycznych sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz dodatkowych wytycznych wprowadzonych przez organizatorów Konwentu, które będą podawane w specjalnych komunikatach na stronie internetowej
<https://fantasmagoria.gniezno.pl/12-fantasmagoria/regulamin/>
oraz wywieszone zostaną na terenie konwentu.

W kwestiach nieobjętych regulaminem, decyduje regulamin 12. Konwentu Fantastyki Fantasmagoria oraz Regulamin Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.

Załączniki

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna
  2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku