Przedstawiamy sponsora Konkursu Cosplay Online

25 lutego 2021, 14:44

Przy­go­to­wa­nia do na­sze­go pier­wsze­go kon­kur­su cos­play on­li­ne idą peł­ną pa­rą! Nie by­ło­by to jed­nak moż­li­we, gdy­by nie wspar­cie, ja­kie otrzy­ma­liś­my.

Jak mó­wił skry­ba Otis: przy­pad­ko­we spot­ka­nia wpły­wa­ją na na­sze ży­cie. I mu­si­my przyz­nać, że na­sza dro­ga peł­na by­ła właś­nie ta­kiej nies­po­dzie­wa­nej po­mo­cy udzie­lo­nej przez nie­zna­jo­mych. Dla­te­go chcie­li­byś­my z te­go miej­sca po­dzię­ko­wać ser­de­cznie fir­mie Cos­play­craft, któ­ra wy­cią­gnę­ła do nas rę­kę i udzie­liła nam nie­sa­mo­wi­te­go wspar­cia zos­ta­jąc na­szym spon­so­rem.

Czytaj dalej…

Fantasmagoria 2021: Konkurs disneyowski

19 lutego 2021, 12:38

Filmy i seriale Disneya, zarówno animowane, jak i aktorskie, cieszą się popularnością i uznaniem publiczności już od prawie stu lat! Studio to wyprodukowało ich kilkaset, a pomysłowość twórców zdaje się nie mieć końca. Wszystkich fanów tych obrazów zapraszamy więc na …

Czytaj dalej…

Przekaż 1% dla Stowarzyszenia Fantasmagoria

15 lutego 2021, 14:34

Two­je wspar­cie po­ma­ga nam two­rzyć ko­lej­ne ini­cja­ty­wy, tak­że te on­li­ne: kon­kur­sy, dys­kus­je, tur­nie­je czy spot­ka­nia z cie­ka­wy­mi ludź­mi.

Wpisz numer KRS: 0000055717, a w rub­ry­ce Cel szcze­gó­ło­wy do­pisz Fan­tas­ma­gor­ia.

Banalnie proste!
Na­dal jed­nak nie­wie­lu Po­la­ków prze­ka­zu­je 1% na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Czę­sto nie wie­dzą, że ta­ka moż­li­wość ist­nie­je lub myś­lą, że nie są do te­go up­raw­nie­ni.

­W tym ar­ty­ku­le roz­pra­wia­my się z trze­ma mi­ta­mi zwią­za­ny­mi z 1% podatku.

Czytaj dalej…

Partnerzy